เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

60-X 4944901/4954901 การเตรียมฝึกประสบการณ์ - การออกสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมฯ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 4944901/4954901 การเตรียมฝึกประสบการณ์ฯ เพื่อเตรียมให้ นศ.เป็นบัณฑิตสาธารณสุขศาสตร์ ที่พึงประสงค์