เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชา นวัตกรรมการสอนสังคมศึกษา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ทิพย์วรรณ จันทรา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลเกี่ยวเอเชียใต้