ผู้สอน
สิทธิศักดิ์ สมัยสงฆ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิชานวัตกรรมการสอนสังคมศึกษา


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27651

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


คำอธิบายชั้นเรียน

คณะครุศาสตร์