ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ 1

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

โครงงานคอมพิวเตอร์