เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

5-5-13 วิชาภาษาไทย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การสื่อสารมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ภาษา คือ การสื่อสารอย่างหนึ่งที่เราต้องใช้ในชีวิตประจำวัน ดังนั้น การใช้ภาษาที่ถูกต้อง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง