ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 (งานประดิษฐ์)

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 3