ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 (งานประดิษฐ์)

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 3