ผู้สอน
รศ. อาหวัง ล่านุ้ย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

428-524 Resource and Environmental Management for Social Development


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27783

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของสำนักคิดต่างๆ ทั้งตะวันตกและตะวันออก ระดับรัฐและชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศาสนาและความเชื่อ ปัญหาความขัดแย้ง สังคมเสี่ยงภัย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในแบบต่างๆ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เน้นกรณีศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้