การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 (คอมพิวเตอร์) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 (คอมพิวเตอร์)

รหัสวิชา ง 23201

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3