เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ED13301 นวัตกรรมเทคโนโลยีและการสื่อสารทางการศึกษา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางสาว พรทิพย์ ทองปาน

มหาวิราชภัฏอุดรธานี

สร้างขึ้นเพื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีและการสื่อสารทางการศึกษา