ห้องเรียน Online - Class start

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ทดสอบความรู้ความเข้าใจ ในการขอเข้าร่วมชั้นเรียน โดยนักศึกษาขอเข้าเรียนเอง