home การเขียน 1 ท30205 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5
personperson_add
การเขียน 1 ท30205 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5

ผู้สอน
นาง สุกัญญา สังข์ประคอง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การเขียน 1 ท30205 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2784

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นวิชาสาระเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)