เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

TOI-413 Tourism Research_2/2560

เกี่ยวกับชั้นเรียน

onanong cheablam

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

การพัฒนาหัวข้อวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและสอดคล้องกับวิชาชีพที่นักศึกษาจะปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยเฉพาะการวิจัยเชิงคุณภาพที่เน้นกรณีศึกษา การวิจัยเชิงปริมาณที่อาศัยสถิติเชิงพรรณนาเป็นหลัก และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ รวมถึงจริยธรรมในงานวิจัย

Research proposal design and development related to tourism and consistent with professional concentration; particularly qualitative research focusing on case study, quantitative research with an emphasis on descriptive statistics, and operational research; and research ethics.