เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ทักษะวิจัยเบื้องต้นสำหรับนักเรียน ม.6 เทอม 1/2560

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เป็นรายวิชาทักษะวิจัยเบื้องต้นสำหรับนักเรียน สำหรับนักเรียนระดับชั้นม.5 ห้องเรียน SMP โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร โดยเนื้อหาสำหรับการเรียนมีดังต่อไปนี้คือ

การเขียนโครงการวิจัย

  1. การกำหนดหัวข้อวิจัย
  2. การออกแบบกระบวนการวิจัย
  3. การเก็บข้อมูลหรือการทดลองเพื่อการวิจัย
  4. การสรุป
  5. การเขียนรานงานวิจัย

จำนวน 20 ชม./ภาคการเรียน