เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ประชากรกับการพัฒนาสังคม (sec2) สาขาวิชาพัฒนาสังคม

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชั้นเรียนเฉพาะนิสิตชั้นปีที่ 3 sec 2 สอนโดยอาจารย์ไพรินทร์ ขัดธิพงษ์