เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย รหัส 3204-2003 (2/2560)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย รหัส 3204-2003 (2-2-3)
Data Communication and Computer Network

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
2. มีทักษะในการใช้ ดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่าย
3. มีทักษะในการใช้บริการอินเทอร์เน็ต
4. มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
2. เลือกและติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายตามคู่มือ
3. ปรับแต่ง บำรุงรักษาระบบปฏิบัติการเครือข่ายตามข้อกำหนด

คำอธิบายรายวิชา
               ศึกษาและปฏบัติเกี่ยวกับหลักการ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย การติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่าย การปรับแต่งและใช้งานระบบปฏิบัติการเครือข่าย การรับส่งข้อมูลบนเครือข่าย การใช้บริการบนอินเทอร์เน็ต การดูแลรักษาระบบเครือข่ายและความปลอดภัยบนระบบเครือข่าย