เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

นวัตกรรมการสอนสังคมศึกษา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กัณฑาทิพย์ พหมทอง

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ให้นักเรียนได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เนื้อหา เเละร่วมทำกิจกรรมการเรียนการสอน