เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

231-322 Particle Technology

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วัตถุประสงค์        เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจในหลักการทำงานและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้อยู่ในการจัดการกับอนุภาคของของแข็ง และนำเอาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้

คำอธิบายรายวิชา ลักษณะและสมบัติอนุภาคของแข็ง การลดขนาด การผสม การแยกของแข็งออกจากของไหลโดยวิธีเชิงกล การร่อนตะแกรง การกรอง การตกตะกอน การหมุนเหวี่ยง และไซโคลน ฟลูอิดไดซ์เซชัน

สำหรับรายละเอียดของเนื้อหาในรายวิชานี้ ท่านอาจารย์สุธรรม สุขมณี ได้เรียบเรียงไว้ครบถ้วนแล้ว ซึ่งผมได้นำมาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อเป็นประโยชน์ของนักศึกษาต่อไป