เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ง 31102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 ม.4/1

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ ประโยชน์และตัวอย่างของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แนวโน้มและความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตัวอย่างอาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การใช้ข้อมูลสารสนเทศช่วยในการตัดสินใจ การจัดการความรู้ ลักษณะของข้อมูลที่ดี การจัดเก็บข้อมูล จริยธรรมในโลกของข้อมูล องค์ประกอบและหลักการทางานของคอมพิวเตอร์ การเลือกซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับงาน การรับประกันอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ข้อแนะนาการดูแลและบารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น บทบาทของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล โพรโทคอล อุปกรณ์การสื่อสาร ตัวอย่างการติดตั้งแลนภายในบ้าน บริการบนอินเทอร์เน็ต โปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการใช้งานบนอินเทอร์เน็ต ผลกระทบจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต หลักการแก้ปัญหา เครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบและขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหา โครงสร้างการโปรแกรม ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การโปรแกรมด้วยภาษาซีและการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์
โดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือและเทคโนโลยี และทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน เน้นการปฏิบัติเพื่อให้การทางานประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะนิสัยที่ดีในการทำงาน ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำกระบวนการต่างๆไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน