เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ง 23202 การโปรแกรมเบื้องต้น ม.3/3 เทอม 2 -2560

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบคอมพิวเตอร์ การโปรแกรมเบื้องต้น โครงสร้างและส่วนประกอบของโปรแกรม คาสั่งพื้นฐาน ตัวแปร โครงสร้างควบคุมและกระบวนความ

ผลการเรียนรู้
1.อธิบายองค์ประกอบคอมพิวเตอร์
2.อธิบายขั้นตอนและเขียนโปรแกรมสั่งงานคอมพิวเตอร์
3.ใช้คาสั่งพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม
4.กาหนดและใช้งานตัวแปร
5.ใช้คาสั่งโครงสร้างควบคุมในการเขียนโปรแกรม
6.สร้างและเรียกใช้กระบวนความ