ผู้สอน
ไพโรจน์ ผาสุวรรณ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ง 23202 การโปรแกรมเบื้องต้น ม.3/3 เทอม 2 -2560


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27927

สถานศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบคอมพิวเตอร์ การโปรแกรมเบื้องต้น โครงสร้างและส่วนประกอบของโปรแกรม คาสั่งพื้นฐาน ตัวแปร โครงสร้างควบคุมและกระบวนความ

ผลการเรียนรู้
1.อธิบายองค์ประกอบคอมพิวเตอร์
2.อธิบายขั้นตอนและเขียนโปรแกรมสั่งงานคอมพิวเตอร์
3.ใช้คาสั่งพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม
4.กาหนดและใช้งานตัวแปร
5.ใช้คาสั่งโครงสร้างควบคุมในการเขียนโปรแกรม
6.สร้างและเรียกใช้กระบวนความ