เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

TOI-412 Supervisory Techniques in Tourism Industry

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

การประยุกต์เทคนิคการควบคุมตรวจตรางานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้แก่ แนวคิดของการควบคุมตรวจตรา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และภาวะผู้นำ การสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี การสร้างแรงจูงใจและการพัฒนาพนักงาน การสร้างทีม การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การมอบหมายงาน และการตัดสินใจและควบคุม
The application of supervisory techniques in tourism industry including concepts of supervision, human resource management and leadership, creating a positive work climate, employee motivation and development, teambuilding, effective communication, delegation, and decision making and control.