เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชา สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ รหัสวิชา 3000 - 1607 ระดับปวส.1/1 แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาคการศึกษาที่ 2/2560

เกี่ยวกับชั้นเรียน

พัฒนพงษ์ วงษ์มิตร

วิทยาลัยการอาชีพปัว

วิชา สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ รหัสวิชา 3000 - 1607 ระดับปวส.1/1 แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาคการศึกษาที่ 2/2560