GESC105 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต (Information Technology for Life)1/2560-ดนตรีศึกษา(ค.บ.)
ผู้สอน

Thongrob Auxsorn

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 13 ชั่วโมงที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
GESC105 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต (Information Technology for Life)1/2560-ดนตรีศึกษา(ค.บ.)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27963

สถานศึกษา
-

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในการสื่อสาร สืบค้นแสวงหาสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตประจำวันและการทำงานในอนาคต กฎหมายและจริยธรรมในการใช้สารสนเทศ และการประยุกต์ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน

1. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจระบบการทำงานและหน้าที่ของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันได้

2. เพื่อให้นักศึกษาเลือกใช้และควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม

3. เพื่อให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลและศึกษาหาความรู้และข่าวสารบนระบบเครือข่ายที่ทันสมัย

4. เพื่อให้นักศึกษาประยุกต์การใช้งานเครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมและทันสมัย

วิธีสอนและกิจกรรม

บรรยาย ถาม-ตอบ อภิปราย ความร่วมมือ ศึกษาจากบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ แบบฝึกหัด ฝึกปฏิบัติ ทดสอบรายงานClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.