เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

รายวิชา การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย รหัส 3204-2003 (ธารโต)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย รหัส 3204-2003 (2-2-3) Data Communication and Computer Network

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

1. เข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 

2. มีทักษะในการใช้ ดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่าย

 3. มีทักษะในการใช้บริการอินเทอร์เน็ต 

4. มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

 2. เลือกและติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายตามคู่มือ 

3. ปรับแต่ง บำรุงรักษาระบบปฏิบัติการเครือข่ายตามข้อกำหนด

คำอธิบายรายวิชา 

               ศึกษาและปฏบัติเกี่ยวกับหลักการ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย การติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่าย การปรับแต่งและใช้งานระบบปฏิบัติการเครือข่าย การรับส่งข้อมูลบนเครือข่าย การใช้บริการบนอินเทอร์เน็ต การดูแลรักษาระบบเครือข่ายและความปลอดภัยบนระบบเครือข่าย