เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

SD-PAC (สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 2/2560

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่จะสำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2560 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย