ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนการสอนแบบ Blended Learning  ที่มีระบบ การเรียนรู้ตลอดชีวิต