เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟต์แวร์ 3204-2001

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

จุดประสงค์รายวิชา

1. เข้าใจเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
2. มีทักษะในการปฏิบัติงานประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
3. มีทักษะในการปฏิบัติงานการติดตั้ง การใช้ และปรับแต่งโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
4. มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 มาตรฐานรายวิชา

1. สามารถประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (Peripheral)
2. สามารถเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับโปรแกรมที่ใช้ในปัจจุบัน

 

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์
2. ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ตามข้อกำหนด
3. เลือกใช้ ติดตั้งระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ตามข้อกำหนด
4. แก้ไขปัญหา และบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ตามข้อกำหนด

 คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานของไมโครคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์พกพา การเลือกใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามลักษณะงาน การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ การเลือกใช้ และติดตั้งระบบปฏิบัติการ โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ และโปรแกรมประยุกต์ การปรับแต่งระบบปฏิบัติการตามข้อกำหนด