เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาเขียนแบบก่อสร้าง 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชาเขียนแบบก่อสร้าง 2 โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ E-Training ตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2556 สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 (ปวช 2)