เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

60-2 4942503 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพสาธารณสุข [ภาคปกติ]

เกี่ยวกับชั้นเรียน

60-2 4942503 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพสาธารณสุข [ภาคปกติ]

รายวิชา 4942503 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพสาธารณสุข (Laws and Ethics for Public Health Professional) 2(2- 0- 4)เป็นวิชาบังคับสำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ ตามหลักสูตรหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2555) โดยมีคำอธิบายรายวิชา ดังนี้ 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมายที่เกี่ยวกับงานสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิต กฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัย กฎหมายเกี่ยวกับการอนามัยและสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย การประยุกต์หลักกฎหมายในการปฏิบัติงานสาธารณสุข แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมในวิชาชีพสาธารณสุข การสร้างเสริมจริยธรรมและคุณธรรมทางวิชาชีพ