homeswu112 วรรณกรรมไทยปริทรรศน์
personperson_add
swu112 วรรณกรรมไทยปริทรรศน์

ผู้สอน
สิริชญา คอนกรีต
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
swu112 วรรณกรรมไทยปริทรรศน์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2812

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

ศึกษากระบวนการคิด การถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญา คุณค่าของภาษาและความเป็นไทยในงานวรรณกรรม ทั้งนี้โดยเลือกศึกษาจากวรรณกรรมในอดีตร่วมสมัย ร้อยแก้วหรือร้อยกรอง ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)