เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

swu112 วรรณกรรมไทยปริทรรศน์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

ศึกษากระบวนการคิด การถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญา คุณค่าของภาษาและความเป็นไทยในงานวรรณกรรม ทั้งนี้โดยเลือกศึกษาจากวรรณกรรมในอดีตร่วมสมัย ร้อยแก้วหรือร้อยกรอง ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย