รายวิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ผู้สอน

ซัลวานี มะลี

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
รายวิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28144

สถานศึกษา
โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

                ปฏิบัติตามคำสั่งและคำขอร้องที่ฟังหรืออ่าน  อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยคและบทพูดเข้าจังหวะง่ายๆถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือกระบุภาพหรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของกลุ่มคำและประโยคที่ฟัง ตอบคำถามจากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนาหรือนิทานง่าย พูดโต้ตอบคำสั้นๆง่ายๆในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง ใช้คำสั่งและคำขอร้องง่ายๆตามแบบที่ฟัง บอกความต้องการง่ายของตนเองตามแบบที่ฟัง พูดขอ และให้ข้อมูลให้ง่ายๆเกี่ยวกับตนเองและเพื่อนตามแบบที่ฟัง บอกความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับสิ่งต่างๆใกล้ตัวหรือกิจกรรมต่างๆตามแบบที่ฟัง  พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัวจัดหมวดหมู่คำตามประเภทของบุคคล  สัตว์ และสิ่งของ ตามแบบที่ฟังหรืออ่าน  พูดและทำท่าทางประกอบ ตามมารยาทสังคมวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บอกชื่อและคำศัพท์ง่ายๆเกี่ยวข้องกับเทศกาล  วันสำคัญ  งานฉลอง  และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา เข้าร่วมกิจกรรมและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย  บอกความแตกต่างของเสียง  อักษร คำ กลุ่มคำ และประโยคง่ายๆของภาษาต่างประเทศ  บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ฟังพูดในสถานการณ์ง่ายๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียนใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว

                ใช้กระบวนการทักษะทางภาษา การฟัง  พูด  อ่าน  เขียน ได้อย่างถูกต้อง และการใช้ภาษาท่าทางรูปแบบพฤติกรรมการสื่อสารของเจ้าภาษา เห็นประโยชน์ในการเรียนภาษาต่างประเทศและสนใจกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน มุ่งมั่นในการทำงาน ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  อยู่อย่างพอเพียง  รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รวมทั้ง มีความสุข  สนุกสนานในการเรียน  และเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาอังกฤษระดับสูงต่อไป


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.