ผู้สอน
นอไลลา ยะโก๊ะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

รายวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่1/1 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2560


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28151

สถานศึกษา

โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ


คำอธิบายชั้นเรียน

  ศึกษาการอ่านและเขียนพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์  ตัวเลขไทย การสะกดคำ การอ่านแบบแจกลูก และการอ่านเป็นคำ การอ่านและการเขียนตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา การผันวรรณยุกต์ และความหมายของคำ ข้อความ และประโยค คำที่มีรูปวรรณยุกต์และไม่มีรูปวรรณยุกต์ เรื่องสั้น วิธีอ่าน

ร้อยแก้วและบทอาขยาน มารยาทในการพูดสื่อสารในชีวิตประจำวัน การฟังคำแนะนำ คำสั่ง และการปฏิบัติอย่างมีมารยาท การพูดแสดงความคิดเห็นตามความเป็นจริง และใช้ถ้อยคำอย่างสุภาพต่อสิ่งที่ฟัง อ่าน หรือดู ศึกษาการคิดวิเคราะห์ จากการอ่านหรือฟังวรรณกรรม มีมารยาทในการอ่านและท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดให้  เขียนเรื่องจากภาพ และบอกข้อคิดของวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสำหรับเด็ก

            โดยใช้การฝึกทักษะกระบวนการทางภาษา   ทั้งในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 

           เพื่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาไทย  ตั้งใจเรียนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน ค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ  ซักถามและสืบค้นเพื่อหาข้อมูล  มีความรอบคอบในการทำงาน ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  มีมารยาทในการพูด  การอ่าน  การเขียน  และการฟัง