homeSWU353 Section B 07
personperson_add
SWU353 Section B 07

ผู้สอน
Kamolwan Karomprach Klaykaew
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
SWU353 Section B 07

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2816

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาการใช้เหตุผลและจริยธรรม  สร้างเสริมให้เป็นผู้ใฝ่รู้ความจริงและคิดอย่างมีเหตุผล ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม  มีเหตุผล และจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับตนเอง  ผู้อื่น และบริบทที่เกี่ยวข้องด้วยสื่อ และกระบวนการสอนที่หลากหลาย

วัตถุประสงค์ (หรือจุดมุ่งหมาย) ของรายวิชา

 

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจหลักคิดเชิงเหตุผล สามารถคิดวิเคราะห์ และตระหนักในคุณค่าของการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม

2. เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตใจเปิดกว้าง เข้าใจและยอมรับบุคคลที่ต่างความเชื่อ ต่างศาสนาและต่างวัฒนธรรม

3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเลือกรับข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจำวันด้วยการใช้สติปัญญาในการพิจารณาไตร่ตรองอย่างมีเหตุผล

4. เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและมีความสามารถในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคคลในช่วงวัยต่างๆ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)