เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

SWU144 MATHEMATICS IN DAILY LIFE

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

ศึกษาคณิตศาสตร์กับการใช้เหตุผล ความรู้ทางสถิติ คณิตศาสตร์สำหรับผู้บริโภค คณิตศาสตร์กับศิลปะ คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน และเป็นฐานความคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล การเรียนรู้และการดำรงชีวิตในสังคม