SWU144 MATHEMATICS IN DAILY LIFE


ผู้สอน
นฤภัทร ตั้งมั่นคงวรกูล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เกือบ 9 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
SWU144 MATHEMATICS IN DAILY LIFE

Class ID
2819

สถานศึกษา
??????????????????????????
คำอธิบายวิชา

 

ศึกษาคณิตศาสตร์กับการใช้เหตุผล ความรู้ทางสถิติ คณิตศาสตร์สำหรับผู้บริโภค คณิตศาสตร์กับศิลปะ คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน และเป็นฐานความคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล การเรียนรู้และการดำรงชีวิตในสังคม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)