เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

หลักการผลิตสื่อการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย วิชัย ขันติกุล

สถาบันการพลศึกษา

หลักการผลิตสื่อการสอนต่าง ๆ ได้มีผู้คิดค้นหลักการหรือระบบการสอนขึ้นหลายหลักการ ดังนี้

ระบบการผลิตสื่อการสอนก็มีองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ คือ (กรองกาญจน์  อรุณรัตน์, 2536)

  1. การจัดเตรียมทรัพยากรและวางแผนการผลิต
  2. การดำเนินการผลิต
  3. การใช้สื่อการสอน
  4. การประเมินผลย้อนกลับเพื่อปรับปรุง

ดังภาพประกอบ

 

 

 

จัดเตรียม

ทรัพยากรและ

วางแผนการผลิต

ทำการใช้สื่อการ

สอนที่ผลิตขึ้นและ

ปรับปรุงแก้ไข

ดำเนินการผลิต

สื่อการสอน

 

ภาพประกอบ   องค์ประกอบหลักของการจัดระบบการผลิตสื่อการสอน