homeหลักการผลิตสื่อการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียน
personperson_add
หลักการผลิตสื่อการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียน

ผู้สอน
person
นาย วิชัย ขันติกุล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
หลักการผลิตสื่อการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
282

สถานศึกษา
สถาบันการพลศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการผลิตสื่อการสอนต่าง ๆ ได้มีผู้คิดค้นหลักการหรือระบบการสอนขึ้นหลายหลักการ ดังนี้

ระบบการผลิตสื่อการสอนก็มีองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ คือ (กรองกาญจน์  อรุณรัตน์, 2536)

  1. การจัดเตรียมทรัพยากรและวางแผนการผลิต
  2. การดำเนินการผลิต
  3. การใช้สื่อการสอน
  4. การประเมินผลย้อนกลับเพื่อปรับปรุง

ดังภาพประกอบ

 

 

 

จัดเตรียม

ทรัพยากรและ

วางแผนการผลิต

ทำการใช้สื่อการ

สอนที่ผลิตขึ้นและ

ปรับปรุงแก้ไข

ดำเนินการผลิต

สื่อการสอน

 

ภาพประกอบ   องค์ประกอบหลักของการจัดระบบการผลิตสื่อการสอน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)