เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ED 1101 ความเป็นครู คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ (Sect.01) ... ภาคเรียนที่ 2/2560

เกี่ยวกับชั้นเรียน

มีความรู้ในเรื่องคุณลักษณะและเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอน แสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เรียนรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในการจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู โดยมีการวางแผนความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง ออกแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาตามศักยภาพ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีคุณธรรมจริยธรรมทางวิชาชีพครู มีหลักธรรมาภิบาลและความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูที่คุรุสภากำหนด