เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ED 3802 การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 2 (Sect.03) ... ภาคเรียนที่ 2/2560

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาและสังเกตสภาพทั่วไปของสถานศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน งานและหน้าที่ครู งานบริหารจัดการและงานบริการของสถานศึกษา ฝึกเป็นผู้ช่วยครูเกี่ยวกับงานกิจกรรมนักเรียน มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถานศึกษา