เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เคมีเพิ่มเติม 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับ สมบัติของธาตุและสารประกอบตามคาบ ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่ ปฏิกิริยาของธาตุหมู่ IA และ IIA ปฏิกิริยาของธาตุหมู่ VIIA ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ ธาตุแทรนซิชัน สมบัตของธาตุแทรนซิชัน สารประกอบของธาตุแทรนซิชัน สารประกอบเชิงซ้อนของธาตุแทรนซิชัน ธาตุกึ่งโลหะ การเกิดธาตุกัมมันตรังสี การสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี ครึ่งชีวิตของธาตุกัมมันตรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร์ การตรวจสอบสารกัมมันตรังสีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารกัมมันตรังสี การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ และธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

การคำนวณเกี่ยวกับ มวลอะตอม มวลโมเลกุล  โมล  ความสัมพันธ์ระหว่างโมลกับปริมาณของสาร  ความเข้มข้นของสารละลาย การเตรียมสารละลาย สมบัติคอลลิเกทีฟของสารละลาย  การคำนวณเกี่ยวกับสูตรเอมพิริกัล สูตรโมเลกุล ใช้กฎของเกย์ลุสแซกและกฎอาโวกาโดรคำนวณหาปริมาตรและสูตรโมเลกุลของแก๊ส  กฏทรงมวล   กฏสัดส่วนคงที่  การคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์จากสมการเคมี สารกำหนดปริมาณ และผลได้ร้อยละของสาร 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล และการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

ผลการเรียนรู้

        1. สืบค้นข้อมูล  ทดลอง อภิปรายและเปรียบเทียบสมบัติของธาตุ และสารประกอบของธาตุหมู่ IA, IIA  และVIIA     ธาตุทรานซิชัน  ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ  ธาตุกัมมันตรังสี การเกิดกัมมันตรังสีและเขียนสมการแสดงปฏิกิริยานิวเคลียร์บางปฏิกิริยาและสามารถบอกการนำสาร กัมมันตรังสีมาใช้ประโยชน์ได้ 

          2. คำนวณหามวลอะตอม มวลโมเลกุล จำนวนอนุภาค จำนวนโมล มวลและปริมาตรของแก๊ส  ที่ STP

          3. ทดลองและอธิบายเกี่ยวกับการเตรียมสารละลาย  คำนวณความเข้มข้น   ของสารละลายในหน่วยต่าง ๆ  เช่น  โมลาริตี โมแลลิตี

          4. ทดลองและอธิบายสมบัติบางประการของของแข็ง  สมบัติของของเหลว   ความตึงผิว การระเหย  ความดันไอ  และการเดือดของของเหลวได้

          5. ทดลองและอธิบายสมบัติบางประการของสารละลายที่แตกต่างจากสาร   บริสุทธิ์ ปริมาณและชนิด 

ของตัวทำละลายจะมีความสัมพันธ์กับจุดเดือด   และจุดเยือกแข็งของสารละลาย

          6. คำนวณเกี่ยวกับมวลเป็นร้อยละของธาตุจากสูตรเคมี  สูตรเอมพิริกัล   และสูตรโมเลกุลของสารได้

          7. เขียนและดุลสมการเคมี  คำนวณหามวลของสารตามกฎทรงมวล  กฎ   สัดส่วนคงที่

          8. คำนวณหาปริมาตรของแก๊ส และสูตรโมเลกุลของแก๊สโดยใช้กฎเกย์ลุสแซก  กฎอาโวกาโดรได้

          9. คำนวณหาปริมาณสารสัมพันธ์จากสมการเคมี  สารกำหนดปริมาณ  ผลได้ร้อยละของสาร