เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Front Office Operation and Management การดำเนินงานและการจัดการงานบริการส่วนหน้า

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย ดิลก ประสานวรกิจกุล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

ศึกษา โครงสร้าง ลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบของแผนกบริการส่วนหน้า ศัพท์เทคนิคที่ใช้ในงานโรงแรม อุปกรณ์สำนักงานที่ใช้ในแผนกบริการส่วนหน้า การติดต่อผู้ใช้บริการ การสำรองห้องพักและการจัดเข้าที่พัก การบริหารจัดการด้านการจองห้องพัก การเลื่อนการจอง การยกเลิกการจอง รวมถึงการวางแผนการกำหนดราคาขาย การบริหารเกี่ยวกับงานต้อนรับ งานบริการส่วนหน้าที่สัมพันธ์กับฝ่ายแม่บ้าน ตลอดจนการควบคุมมาตรฐานของห้องพัก การคืนห้องพักและการรับชำระเงิน การบริการข้อมูลข่าวสาร เทคนิคการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า งานสัมภาระและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติงานพนักงานต้อนรับ