homeSWU351- B07
person
SWU351- B07

ผู้สอน
ณัชวดี จันทร์ฟอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
SWU351- B07

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2822

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 

ศึกษาความหมาย ความจำเป็น และตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลิกภาพ เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคล วิเคราะห์ประเมินบุคลิกภาพภายในและบุคลิกภาพภายนอกของตนเอง    การสร้างเจตคติที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น การพัฒนาเจตคติเชิงบวกในการดำเนินชีวิต การพัฒนาทักษะพื้นฐานมารยาททางสังคมด้านต่างๆ การพัฒนาทักษะการสื่อสาร การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นcool

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)