homeSWU351- B07
personperson_add
SWU351- B07

ผู้สอน
ณัชวดี จันทร์ฟอง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
SWU351- B07

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2822

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

ศึกษาความหมาย ความจำเป็น และตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลิกภาพ เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคล วิเคราะห์ประเมินบุคลิกภาพภายในและบุคลิกภาพภายนอกของตนเอง    การสร้างเจตคติที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น การพัฒนาเจตคติเชิงบวกในการดำเนินชีวิต การพัฒนาทักษะพื้นฐานมารยาททางสังคมด้านต่างๆ การพัฒนาทักษะการสื่อสาร การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นcool

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)