ผู้สอน
ไพโรจน์ ผาสุวรรณ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ง 23202 การโปรแกรมเบื้องต้น ม.3/2 เทอม 2 -2560


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28222

สถานศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบคอมพิวเตอร์ การโปรแกรมเบื้องต้น โครงสร้างและส่วนประกอบของโปรแกรม คาสั่งพื้นฐาน ตัวแปร โครงสร้างควบคุมและกระบวนความ

ผลการเรียนรู้ 1.อธิบายองค์ประกอบคอมพิวเตอร์ 2.อธิบายขั้นตอนและเขียนโปรแกรมสั่งงานคอมพิวเตอร์ 3.ใช้คาสั่งพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม 4.กาหนดและใช้งานตัวแปร 5.ใช้คาสั่งโครงสร้างควบคุมในการเขียนโปรแกรม 6.สร้างและเรียกใช้กระบวนความ