ผู้สอน
ครู สุเทพ เทียมคลี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ง33242 การจัดการฐานข้อมูล ม.6/1-6/10


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28229

สถานศึกษา

โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย


คำอธิบายชั้นเรียน

ยินดีต้อนรับ เข้าชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ขั้นตอนการเรียนในชั้นเรียน Clssstart

  • ลงชื่อเข้าชั้นเรียนในหัวข้อใบลงเวลาเรียน ทุกสัปดาห์
  • ทำแบบทดสอบก่อนเรียนหัวข้อแบบทดสอบ หน่วยการเรียนรู้ที่ครูแจ้งในสัปดาห์นั้น                            ก่อนที่จะศึกษาเนื้อหาจากเอกสารการสอน
  • ศึกษาเอกสารการสอนจากหัวข้อเอกสารการสอน ในหน่วยการเรียนรู้ที่ครูแจ้งในสัปดาห์นั้นอย่างตั้งใจ
  • ทำความเข้าใจเนื้อหา หากมีข้อสงสัยให้ถามครูผู้สอน เพื่อขอคำแนะนำ
  • ปฏิบัติกิจกรรมในหัวข้อแบบฝึกหัดครบถ้วน แล้วตรวจทานอีกครั้ง ส่งในเวลาเรียน
  • ทำแบบทดสอบหลังเรียนหัวข้อแบบทดสอบ เพื่อเปรียบเทียบและวัดความก้าวหน้าในการเรียน