SWU371 Creativity, Innovation and Technology


ผู้สอน
นฤภัทร ตั้งมั่นคงวรกูล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เกือบ 9 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
SWU371 Creativity, Innovation and Technology

Class ID
2823

สถานศึกษา
??????????????????????????
คำอธิบายวิชา

 

ศึกษาค้นคว้าและฝึกปฏิบัติกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการต่าง ๆ  การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีชุมชนซึ่งเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม วิศวกรรม ศิลปหัตถกรรม ธุรกิจชุมชน ความสัมพันธ์กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม  โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)