เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

SWU371 Creativity, Innovation and Technology

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

ศึกษาค้นคว้าและฝึกปฏิบัติกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการต่าง ๆ  การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีชุมชนซึ่งเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม วิศวกรรม ศิลปหัตถกรรม ธุรกิจชุมชน ความสัมพันธ์กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม  โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย