ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 (2/2560) วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้สอน

วันวิสาข์ บุญพ่วง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เดือนที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 (2/2560) วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28239

สถานศึกษา
โรงเรียนอินทร์บุรี

คำอธิบายชั้นเรียน

                อธิบายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ  องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์  ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์  คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

                ฝึกแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  เขียนโปรแกรมภาษา  พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์  ติดต่อสื่อสารและค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต  ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจ  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม  และใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างโครงงาน

                มีเจตคติที่ดีและเห็นคุณค่าของการใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูล  เรียนรู้  ติดต่อสื่อสาร  แก้ปัญหาและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และมีคุณธรรม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.