เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

บ.521(การเขียนโปรแกรมฯ)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3204-2007

จุดประสงค์รายวิชา

1. เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและองค์ประกอบของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2. มีทักษะในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3. มีทักษะในการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม
4. มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
2. ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมในงานธุรกิจ

 คำอธิบายรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ คำสั่งรับและแสดงผลข้อมูล
ชนิดของข้อมูล โครงสร้างโปรแกรมแบบต่าง ๆ การจัดการแฟ้มข้อมูลเบื้องต้น เครื่องมือช่วยเขียนโปรแกรม
การเขียนโปรแกรมขนาดเล็กสำหรับงานธุรกิจ กรณีศึกษา