เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

บ.521 (การวิเคราะห์และออกแบบระบบ)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จุดประสงค์รายวิชา   (Course  Objectives) 1. เข้าใจในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 2. มีทักษะในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานธุรกิจ 3.มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ 

  สมรรถนะรายวิชา  (Course  Competency) 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 2. วิเคราะห์และออกแบบสารสนเทศทางธุรกิจตามหลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบ

  คำอธิบายรายวิชา   (Course  Description)   ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการวิคราะห์และออกแบบระบบ วงจรการพัฒนาระบบการบริหารโครงการเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาระบบ  แบบจำลองของระบบงาน  การออกแบบระบบการออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบ ผลสัพธ์  การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ กรณีศึกษา                            SYSTEM  ANALYSIS  AND  DESIGN     

3204 - 2006 Course Objectives 1. Understand the analysis and design. 2. Ability to analyze and design business processes. 3. The unpleasant character in Donetsk. And good attitudes in professional computer. Course   Competency  1. Knowledge of the analysis and design of business information systems. 2. Analysis and design of business information systems analysis and design principles. Course Description  Learn and practice the principles of maximum analysis and system design. System development life cycle project management support tool for the development. A model of the system Systems design, database design, design. Outcrop user interface design case studies.