เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

จุดประสงค์รายวิชา

            1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลแบบต่าง ๆ

            2. มีความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลด้วยสื่อประเภทต่าง ๆ

            3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการค้นหาข้อมูลแบบต่าง ๆ

            4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการประมวลผลแฟ้มข้อมูล

            5. เห็นคุณค่าของโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม

 

มาตรฐานรายวิชา

            1. อธิบายโครงสร้างข้อมูลประเภทต่าง ๆ

            2. ปฏิบัติการประมวลผลแฟ้มข้อมูล

 

คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล ลักษณะโครงสร้างข้อมูลเชิงเส้น ตัวแปรชุด การจัดการข้อมูลภายในโครงสร้าง Array , Stack , Queue และ Linked – list เรียนรู้การทำงานและการจัดการข้อมูลภายในโครงสร้าง Tree และกราฟ และเทคนิคการเก็บข้อมูลด้วยอุปกรณ์ภายนอกหลักการและการปฏิบัติในการประมวลข้อมูลบนส่วนประกอบของแฟ้มข้อมูล ประกอบด้วย ระเบียนบล็อก แฟ้มโครงสร้างข้อมูลที่จำเป็นในการจัดระบบแฟ้มข้อมูลแบบต่างๆ การเรียงลำดับ แบบไบนารีและการค้นหา การสร้างและการจัดการแฟ้มข้อมูล โดยการเข้าถึงแบบลำดับ แบบใช้ดัชนีและแบบแฮช(Hashing) ตลอดจนความผสมผสานวิธีการต่าง ๆ รวมถึงการประยุกต์ใช้งานเข้าด้วยกันเพื่อความเหมาะสมกับงาน