เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (งานคอมพิวเตอร์) ง ๓๒๑๐๒ เทอม ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

เกี่ยวกับชั้นเรียน

พรเพ็ญ ขวัญพัทลุง

โรงเรยีนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

คำอธิบายรายวิชา

 รหัสวิชา ง ๓๒๑๐๒                                            รายวิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี (คอม ฯ)  ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๕                                                                                     ภาคเรียนที่ ๒ เวลาเรียน ๒ คาบ : สัปดาห์  : ภาคเรียน                                                     จำนวน  ๑  หน่วยกิจ *************************

                  บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศข้อมูลและสารสนเทศ การประมวลผลและการจัดการสารสนเทศ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบซอฟต์แวร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ บุคลากรทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต หลักการแก้ปัญหา หรือสร้างงานการออกแบบงานโดยใช้คอมพิวเตอร์ การโปรแกรมขั้นพื้นฐาน ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปโปรแกรมประมวลคำ โปรแกรมกราฟิก โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล โปรแกรมการนำเสนอโปรแกรมตารางทำงานหลักการทำโครงงานเกี่ยวกับหรือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและหรือคอมพิวเตอร์จากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวันจริยธรรมและคุณธรรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับต่อจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

               ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลและสารสนเทศ การประมวลผลและการจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ ซอฟต์แวร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ บุคลากรทางคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต หลักการแก้ปัญหาหรือสร้างงาน การออกแบบงานโดยใช้คอมพิวเตอร์ การโปรแกรมขั้นพื้นฐานซอฟต์แวร์สำเร็จรูป โปรแกรมประมวลคำ โปรแกรมกราฟิก โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลโปรแกรมการนำเสนอ โปรแกรมตารางทำงานหลักการทำโครงงานเกี่ยวกับหรือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและหรือคอมพิวเตอร์จากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวันจริยธรรมและคุณธรรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

           เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการทำงาน บทบาทและประโยชน์ของระบบคอมพิวเตอร์เข้าใจหลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีความรู้พื้นฐานทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศได้เข้าใจหลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าใจหลักการทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ค้นหาข้อมูลความรู้และติดต่อสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวันอย่างมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

..ม๔-๖/๑ ,ม๔-๖/๒ ,ม๔-๖/๓ ,ม๔-๖/๔ ,ม๔-๖/๕ ,ม๔-๖/๖ ,ม๔-๖/๗ ,ม๔-๖/๘ ,ม๔-๖/๙ ,ม๔-๖/๑๐ ,ม๔-๖/๑๑,ม๔-๖/๑๒,

รวมผลการเรียนรู้ทั้งหมด ๑๒  ข้อ

 

โครงสร้างรายวิชา การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ( งานคอมพิวเตอร์ ) รหัสวิชา ง ๓๒๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๕                                                                                      ภาคเรียนที่ ๒ เวลาเรียน ๒ คาบ : สัปดาห์  : ภาคเรียน                                                     จำนวน  ๑  หน่วยกิจ

หน่วยที่

ชื่อหน่วย การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา

น้ำหนัก

 

เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน

ง ๓.๑  ม๔-๖/๑

ความหมายของ “ เทคโนโลยีสารสนเทศ ” บทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ วิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ข้อมูลและสารสนเทศ

ง๓.ม๔-๖/๑

ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศความสัมพันธ์ของข้อมูลและสารสนเทศ

 

การจัดการฐานข้อมูล

ม๔-๖/๕ ,ม๔-๖/๖

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล สาเหตุที่ต้องมีฐานข้อมูล องค์ประกอบของฐานข้อมูล หน้าที่ของระบบจัดการฐานข้อมูล นิยามและคำศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับฐานข้อมูล ความสำคัญของระบบฐานข้อมูล รูปแบบของระบบฐานข้อมูล โครงสร้างแฟ้มข้อมูล โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล

๑๐

 

วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์

ง๓. ม๔-๖/๒

ความหมาย ประเภท และวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์

๕๐

 

สอบกลางภาค

ง๓. ม๔-๖/๕ ,ม๔-๖/๖

 

๒๐

 

ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

ง๓.๑ม๔-๖/๒, ม๔-๖/๔, ม๔-๖/๘

องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ ( Software ) บุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ ( Peopleware )

 

 

ระบบเครือข่ายเบื้องต้น

ง๓. ม๔-๖/๓,  ม๔-๖/๙

ความหมายของระบบเครือข่าย ประเภทของระบบเครือข่าย ข้อเปรียบเทียบของระบบเครือข่ายแต่ ละแบบประโยชน์ของระบบเครือข่าย โทโพโลยี (Topology) อุปกรณ์ที่ใช้ แนวโน้มระบบเครือข่ายในปัจจุบัน มาตรฐานการเชื่อมต่อ

 

อินเตอร์เน็ตและการสืบค้น

ง๓. ม๔-๖/๙

ประวัติความเป็นมาของระบบอินเตอร์เน็ต ประโยชน์ของระบบอินเตอร์เน็ต บริการต่างๆในระบบอินเตอร์เน็ต การสืบค้นข้อมูล

 

โครงงานคอมพิวเตอร์

ง๓. ม๔-๖/๙,ม๔-๖/๑๑ ,ม๔-๖/๑๒ ,

  • การวิเคราะห์โครงงาน
  • รูปแบบโครงงาน
  • การปฏิบัติโครงงาน
  • การเขียนรายงานโครงงาน

๑๖

๒๐

 

สอบปลายภาค

ง๓. ม๔-๖/๑๒

๒๐

 

รวมตลอดภาคเรียน

๔๐

๑๐๐