ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

คำอธิบายชั้นเรียน

มีนักเรียนจำนวน 15  คน