เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

SEC 01 เพศศึกษารอบด้าน (Comprehensive Sexuality Education)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กรุณา แดงสุวรรณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ความหมาย และขอบข่ายของเพศศึกษา ความสำคัญและความจำเป็นในการเรียนเพศศึกษา ความรู้เรื่องเพศวิถี และองศ์ประกอบเรื่องเพศ ได้แก่ พัฒนาการของมนุษย์ สัมพันธภาพทางเพศ ทักษะส่วนบุคคล พฤติกรรมทางเพศและการแสดงออก สุขภาพทางเพศ สังคมและวัฒนธรรมที่มีบทบาทในการหล่อหลอมวิถีทางเพศ กระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องเพศ กระบวนการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาในสถานศึกษา การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เพศศึกษา