เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การจัดการคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กรุณา แดงสุวรรณ

มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

การจัดการคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา

(Quality Management and Quality Assurance in Education)